Vedtægter for Fænøsund friskoles støtteforeningen

 

§ 1 

Foreningens navn er:

 

FÆNØSUND FRISKOLES STØTTEFORENINGEN

Foreningen er stiftet den  09.05.2016

§ 2

Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

Foreningens formål er: Praktisk og økonomisk at støtte Fænøsund friskole.

 

§ 3

Kontingent

Størrelse og opkrævning heraf fastsættes af generalforsamlingen.

Personligt medlemskab

Som medlem kan optages enhver der ønsker at støtte foreningens formål.

Firmamedlemskab

For erhvervsvirksomheder og foreninger der ønsker at støtte foreningens formål.

 

§ 4

 

Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender er generalforsamlingen.
Hvert medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves personligt eller ved fuldmagt.

 

§ 5

 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i oktober kvartal.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse og/eller ved brev eller mail.
Dagsorden for generalforsamling udsendes seneste 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  7. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt. 4 og 5 skal være bestyrelsen i hænde inden 5 dage fra udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

 

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det,
og skal afholdes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.                           

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 7

 

Til varetagelse af foreningens daglige drift vælges en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer,
der vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamlings afholdelse.

Et af medlemmerne udpeges blandt Fænøsund Friskoles bestyrelse.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges endvidere 2 suppleanter samt 1 revisor.

§ 8

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal angives.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

 

§ 9

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11

Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 12

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser,
for hvilke alene foreningens hæfter med hele sin formue.

§ 13

Ved foreningens ophør overgår eventuel formue til Fænøsund friskole.

 

Bestyrelsesformand

Marianne Kipp Mayntzhusen                               Næstformand

                                                                 Anne-Lise Outzen Iversen

 

Kasserer   

Lajla Nielsen                                               Bestyrelsesmedlem

                                                                 Louise Fonseca Thuesen

 

Bestyrelsesmedlem

Merete Fleischer                                            Suppleant

                                                                 Malene Falkensgaard Jørgensen

 

Suppleant

Mette Long